Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

PES: Pakt na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie.

dodano 2012-07-03 19:22 w kategorii: Ludzie

Pakt na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie.

 
Deklaracja PES przyjęta przez liderów Partii Europejskich Socjalistów w dniu 28 czerwca 2012
 
Dzisiejszy Szczyt Unii Europejskiej musi przyjąć zdecydowane stanowisko na rzecz wzrostu gospodarczego, inwestycji i zatrudnienia. Europa pilnie potrzebuje prawdziwie rozwojowego planu dla wzrostu gospodarczego. Jedynie słuszne plany oszczędnościowe europejskich konserwatystów nie rozwiązały kryzysu. Wprost przeciwnie, stłumiły wzrost gospodarczy i zagrażają europejskiemu modelowi społecznemu. Obecnie zagrażają one samej idei europejskiej integracji. Ożywienie gospodarcze musi spoczywać na dwóch, równie ważnych, filarach: wznowieniu wzrostu, który przyniesie obfite zatrudnienie oraz zapewnieniu dyscypliny budżetowej. Tak jak odpowiedzialność fiskalna jest niezbędna dla sprawiedliwego i zrównoważonego wzrostu, tak i sprawiedliwy wzrost jest warunkiem bezwzględnym dla osiągnięcia długofalowego i zrównoważonego wzrostu. Musi przywrócić ludziom nadzieję poprzez zaoferowanie Europie solidarności, a nie tylko sankcji. Dlatego też, proponujemy rozwojowy plan działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia kierując się trzema podstawowymi celami:
Określenie kluczowych reform wspomagających wzrost oraz skoordynowanej Europejskiej Strategii Inwestycyjnej.
Identyfikacja konkretnych środków gospodarczych i fiskalnych, które pomogą osiągnąć inteligentny wzrost i przyjazną konsolidację fiskalną.
Identyfikacja kluczowych zasad leżących u podłoża potrzeby ustanowienia systemu zarządzania gospodarczego Unii Europejskiej.
 
Żądamy pełnego zaangażowania Rady na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Na tej podstawie, trzy instytucje UE powinny pracować wspólnie na rzecz wdrożenia tego zaangażowania, które przyniesie pełny i wiążący skutek prawny.
 
Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego w Europie.
 
Europejski program zwalczania bezrobocia wśród młodzieży
Mamy strategię zmniejszenia o połowę bezrobocia wśród młodzieży do roku 2020. Aby osiągnąć ten cel, koniecznym jest uchwalenie Europejskiej Gwarancji dla Młodzieży (European Youth Guarantee) oraz Europejskiego Programu Zatrudnienia Młodzieży, które muszą posiadać środki w wysokości co najmniej 10 miliardów EURO.  Potrzebne fundusze muszą zostać odpowiednio przesunięte, tak aby móc wykorzystać je do stworzenia nowych miejsc pracy dla młodych ludzi, ulepszenia systemu edukacji oraz szkolenia zawodowego, jak również wzmocnienia dynamicznej polityki zatrudnienia, zapewniając przy tym równość szans dla kobiet i mężczyzn. W Wieloletnich Ramach Finansowych Unii Europejskiej (Multiannual Financial Framework MFF) wchodzących w życie w 2014 r. konieczne jest uchwalenie nowej linii budżetowej na rzecz zatrudnienia młodych ludzi.
 
Europejski Pakt na Rzecz Zatrudnienia (A European Employment Pact)
Aby rozprawić się z problemem bezrobocia, Państwa Członkowskie muszą wzmocnić dynamiczną politykę zatrudnienia, zapewnić inwestycje w rozwijanie umiejętności oraz uczenie się przez całe życie, jak również przyjąć na siebie więcej odpowiedzialności za tworzenie nowych miejsc pracy. Musimy sprawić aby więcej kobiet znalazło zatrudnienie, dopilnować aby odpowiednie usługi socjalne i publiczne były zapewnione oraz wszelkie formy dyskryminacji zostały wyeliminowane. Aby przezwyciężyć kryzys, Państwa Członkowskie muszą walczyć z bezrobociem oraz muszą osiągnąć cel ujęty w programie Europa 2020, zakładający zwiększenie poziomu zatrudnienia do 75% do roku 2020 przy potrzebnym finansowym wsparciu ze strony budżetu UE. 
 
Tworzenie Unii Społecznej
Aby podjąć walkę z społecznymi konsekwencjami kryzysu potrzebujemy zbudować Unię Socjalną. Wspólnotowe standardy społeczne muszą zostać opracowane aby zapobiec społecznemu dumpingowi, aby polepszyć ochronę pracowników i osób bezrobotnych, zagwarantować równy dostęp do powszechnych, usług socjalnych i publicznych wysokiej jakości oraz wprowadzić przyzwoite minimum dochodów. Przynajmniej 6% krajowych budżetów i budżetu UE musi być przeznaczone na edukację. Ustawodawstwo unijne i krajowe musi zagwarantować, że podstawowe prawa socjalne nie zostaną podporządkowane wolności gospodarczej jednolitego rynku. Niskie płace w niektórych krajach są jednym z głównych powodów zmniejszonej konsumpcji w Europie. Utrzymanie i podnoszenie siły nabywczej osób zarabiających jest kluczowe. Ponadto, należy ustanowić europejski pakt na rzecz ustalenia minimalnej płacy, gwarantujący wszystkim pracownikom otrzymywanie pensji powyżej progu ubóstwa. Chcemy wykorzenić raz na zawsze różnice w płacy wynikającej z płci, rozpoczynając od ustalenia obowiązującego celu zmniejszenia różnicy o 2% każdego roku w każdym Państwie Członkowskim. Ponadto, należy dołożyć więcej starań na rzecz polepszenia systemów opieki nad dziećmi i osobami starszymi.
 
Odnowienie i zazielenienie europejskiego przemysłu
Europa potrzebuje procesu reindustrializacji aby wzmocnić swoją bazę przemysłową, zwłaszcza poprzez zwiększenie wzrostu w branżach zorientowanych na przyszłość. Unia Europejska i Państwa Członkowskie potrzebują wspierać ten rozwój poprzez wzrost inwestycji oraz zapewnianie potrzebnych warunków ramowych dla wysokiej jakości edukacji oraz szkoleń dla kobiet i mężczyzn; silną infrastrukturę; niezawodną, nie opartą na węglu oraz przystępną energię; dostęp do kapitału; dostęp do nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz planowanie bezpieczeństwa. Należy uważnie kontrolować proces realizacji celu programu Europa 2020, jakim jest przeznaczenie 3% PKB Unii Europejskiej na badania, rozwój i innowacje.
 
Okiełznanie Rynków Finansowych, Budowanie Stabilności, Finansowanie Wzrostu Gospodarczego oraz Zatrudnienia. 
 
Optymalizacja działań budżetu UE
Budżet UE oraz jego zasady muszą zostać przystosowane do wzmocnienia jego roli jako instrumentu wzrostu. Fundusze Strukturalne oraz Fundusze Spójności powinny pozostać przynajmniej na obecnym poziomie, być dostępne dla wszystkich regionów europejskich oraz połączone, tam gdzie jest to stosowne, z nowymi instrumentami finansowymi w celu wspierania lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich projektów generowania wzrostu. Niewykorzystane Fundusze Strukturalne UE muszą zostać niezwłocznie realokowane, a zasady współfinansowania muszą stać się bardziej elastyczne, co pozwoli, na przykład, natychmiastowo uchwalić europejski program zwalczania bezrobocia wśród młodzieży. Jednocześnie, wieloroczne ramy finansowe (MFF) dla lat 2014-2020 powinny zostać wyposażone w konieczne środki budżetowe, w tym zasoby własne, aby UE mogła osiągnąć cele założone w Strategii UE 2020.
 
Pozyskiwanie nowych zasobów
Należy zastosować szereg środków, które mogą przynieść miliardy nowych przychodów. Europejski Podatek od Transakcji Finansowych może przynieść 100 miliardów EURO każdego roku i powinien on zostać ustanowiony możliwie jak najszybciej. Należy koniecznie wdrożyć narzędzia pozwalające, do roku 2020, zmniejszyć o połowę liczbę oszustw podatkowych, omijania i niepłacenia podatków oraz umożliwiające walkę z rajami podatkowymi - które kosztują rządy UE 1 bilion EURO rocznie. Jednocześnie, opodatkowanie premii i bonusów osób dużo zarabiających oraz wdrożenie odpowiedniego Zielonego Podatku i Opodatkowania Przedsiębiorstw (Green and Corporate Taxation) może przynieść miliardy EURO dodatkowego dochodu.
 
Zwalczanie kryzysu finansowego i bankowego
Jak tylko europejskie procedury regulacyjne dotyczące nadzoru i regulacji branży bankowej zostaną ustanowione, należy powołać unię bankową. Unia ta powinna zawierać zwiększony system nadzoru i koordynować zasady dotyczące odnowy oraz postępowania naprawczego, które pozwolą bankom dokonać własnej kapitalizacji. Rekapitalizacja banków nie może skutkować dalszymi obciążeniami dla płatników podatków. Niezbędne jest oddzielenie banków komercyjnych od inwestycyjnych oraz ich nadzoru i przypisów regulacyjnych co musi się odbyć na skalę europejską. Niezbędne jest zapewnienie większej przejrzystości działań agencji ratingowych, jak również konieczne jest stworzenie europejskiej agencji ratingowej, aby oceniać zdolności kredytowe państw oraz stanowić przeciwwagę dla prywatnych agencji ratingowych. 
 
Zapewnienie odpowiedzialności fiskalnej przy użyciu bardziej przemyślanych zasad
Potrzebujemy surowszych zasad europejskich i mocniejszych celów wspólnotowych aby koordynować i wzmacniać inwestycje, które będą działać w powiązaniu z celami strategii Europa 2020. Ponadto, potrzebujemy wzmocnić inwestycje produkcyjne, nawet w warunkach spadku koniunktury gospodarczej, albo poprzez „regulację wzrostu”, albo przez wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy wydatkami bieżącymi a inwestycjami publicznymi. Gospodarcze i finansowe kierunki polityki UE muszą być koordynowane w sposób bardziej ścisły oraz muszą zająć się problemem nierówności makroekonomicznych. UE musi zapobiec konkurencji na polu obniżania podatków, gdzie brak jest solidarności i prowadzi ona do wyścigu na samo dno. Jednocześnie, należy poważnie potraktować wpływ recesji na deficyt publiczny oraz wykorzystać istniejące pole do manewru w Pakcie Stabilizacyjnym (Stability Pact) w odniesieniu do cyklu koniunkturalnego tak aby odpowiednio dopasować czas konsolidacji.
 
Obniżenie kosztów obsługi długu
Koniecznym jest rozpatrzenie możliwości wprowadzenia tak zwanego „Funduszu Umorzeniowego” (Redemption Fund) - europejskiego funduszu spłaty długu wraz z wspólną odpowiedzialnością za należne długi krajowe przekraczające wartość 60% PKB, działającego w połączeniu z planem cięć długów obowiązującym poszczególne kraje. Możliwość ta nie powinna wstrzymywać obecnych rozmów w sprawie wprowadzenia obligacji europejskich (Eurobonds), wspólnego systemu emisji państwowych dłużnych papierów wartościowych, jako długoterminowego rozwiązania dla obniżania krajowych kosztów zaciągania pożyczek.
 
Zapewnienie stabilności finansowej
Europejski Bank Centralny kupuje rządowe obligacje na rynku wtórnym w pewnych warunkach gospodarczych i rynkowych i działania te mogą być kontynuowane jeżeli będzie to konieczne. Aby obniżyć podatność państw członkowskich na wpływ spekulacji na rynkach finansowych i aby uniknąć ryzyka rozprzestrzenienia się zjawiska, Rada Europejska powinna poważnie rozważyć możliwość udzielenia licencji bankowej przez Europejski Bank Centralny (ECB) dla Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej (EFSF) oraz Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego (ESM). ESM, EFSF oraz ECB powinny być gotowe na interwencję mającą na celu przywrócenie zaufania rynków dla obligacji rządowych oraz zapewnienia, aby zadłużenie Państw Członkowskich nie wzrastało.
 
Stworzenie Europejskiego Systemu Inwestycyjnego
Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny mogą zapewnić dodatkowe źródła finansowania inwestycji. Zwiększenie kapitału Europejskiego Banku Inwestycyjnego o 10 miliardów EURO może zwiększyć jego możliwości udzielania pożyczek o 60 miliardów EURO na przestrzeni kolejnych czterech lat. Jednocześnie, europejski „projekt obligacji” może rozpocząć napływ prywatnego kapitału do realnych inwestycji.  Posiadając odpowiednią politykę oraz procedury regulacyjne, środki funduszów emerytalnych mogą zostać przekierowane z funduszy zależnych od produktów finansowych wysokiego ryzyka na inwestycje długoterminowe w realną gospodarkę.  Europejski system inwestycyjny może dalej rozciągnąć swój zasięg, jeżeli będzie wobec niego zastosowana dźwignia finansowa przez Budżet Wspólnotowy, tworząc nowe i własne zasoby.
 
Sprawić aby zarządzanie gospodarcze było odpowiedzialne i dostosowane do swoich celów.
 
Niedawna nowelizacja europejskiego ustawodawstwa dotycząca sprawowania polityki gospodarczej jak również różnych, podjętych już decyzji próbujących przezwyciężyć kryzys, znacznie zmieniła kształt systemu zarządzania gospodarczego UE w warunkach poprzedzających kryzys gospodarczy. Procesy decyzyjne oraz wszelkie procedury stały się niewyobrażalnie złożone, nieprzejrzyste i niezrozumiałe dla obywateli. Zagraża to demokratycznej zasadzie odpowiedzialności i legitymacji demokratycznej. Aby zagwarantować bardziej demokratyczne i wyważone zasady zarządzania gospodarczego potrzebna jest reforma instytucjonalna. Unia Gospodarcza i Monetarna może stworzyć warunki dla obniżenia długu publicznego przy jednoczesnym wzroście w gospodarce i zatrudnieniu, jedynie jeżeli są one uzupełnione przez brakujące elementy ,takie jak lepsza koordynacja gospodarcza w kierunku wzrostu, mocniejsze instrumenty europejskie wspomagające inwestycje, silniejsze uregulowanie i nadzór nad systemem finansowym, bardziej efektywna emisja długu publicznego oraz lepsze połączenie budżetu Wspólnotowego z budżetami krajowymi. Wszystkie te role systemu zarządzania gospodarczego UE powinny działać w poszanowaniu dla metody Wspólnotowej oraz powinny wzmacniać role narodowych i europejskich parlamentów w celu osiągnięcia większej odpowiedzialności i legitymacji demokratycznej. 
 
Z racji tego, że dominacja konserwatystów w zarządzaniu europejską gospodarką rozpada się i socjaliści odzyskują władzę w wielu krajach i regionach, teraz pojawiły się właściwe warunki aby zakorzenić nasze koncepcje rozwojowe . Jest to czas, aby przezwyciężyć kryzys poprzez wdrożenie naszego planu zawierającego ambitny i odpowiedzialny program inwestycyjny oraz naszą wizję europejskiej integracji skierowaną w przyszłość.
 
Nasz plan skupia się zarówno na środkach kreowania wzrostu, jak również instrumentach jego finansowania. Wzmacnia on odpowiedzialność fiskalną i dostarcza realne rozwiązania dla efektywnego zarządzania długiem a jednocześnie ochrania i promuje Europę pod względem socjalnym. Plan ten dostarcza podstawę do stworzenia Europejskiej Unii Gospodarczej i Społecznej, niezwykle potrzebnej dla makroekonomicznej koordynacji i społecznej sprawiedliwości.
 
Teraz ,bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, Europa jest częścią życia ludzi w niej żyjących, jednakże coraz więcej obywateli postrzega to ,niestety, jako część problemu a nie część rozwiązania. Nasza rodzina ma wizję innej Europy, Europy równej, sprawiedliwej i solidarnej. Aby stworzyć taką Europę nasz prorozwojowy Plan na rzecz wzrostu i zatrudnienia jest obecnie koniecznością.
 


Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.